Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna RODO

Szanowni Państwo,

GZK Sp. z o. o., jako administrator Państwa danych osobowych informuje, że od dnia 25 maja 2018 r., weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przepływu.

W związku z powyższym, informujemy, że Państwa dane osobowe lub dane osobowe Państwa przedstawicieli przetwarzane będą, zgodnie z art. 6 Rozporządzenia ust. 1 pkt. a, b, c oraz f, dla celów:

  • zawarcia i realizacji umowy na dostawę wody, odbioru ścieków, odbioru odpadów i będą przechowywane przez okres 10 lat od zakończenia jej realizacji,
  • prowadzenia dokumentacji księgowej i obsługi rozliczeń wykonanych usług – podstawą prawną przetwarzania jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze i będą przechowywane przez okres 6 lat od wystawienia ostatniej faktury za usługę,
  • ewentualnego dochodzenia roszczeń związanych z zawartymi umowami – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetworzenia danych do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora,
  • przedstawienia oferty usług własnych i będą przechowywane do czasu wyrażenia sprzeciwu marketingowego.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak Państwa zgody na ich przetwarzanie uniemożliwi realizację zawartych umów.

Państwa dane, mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa oraz dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie GZK Sp. z o. o., przy czym podmioty takie przetwarzać będą dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami GZK Sp. z o. o. Dane Państwa udostępniane są w ramach świadczenia dla naszej spółki usług pocztowych, kurierskich, informatycznych, księgowych i prawnych.

Mają Państwo lub Państwa przedstawiciele prawo do:

  • dostępu do treści swoich danych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia sprzeciwu do formy w jaki sposób są one przetwarzane,
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych narusza ogólne przepisy RODO.

Z Inspektorem ochrony danych, mogą Państwo kontaktować się pod adresem: nurbanska@gzkzbroslawice.pl