KOMUNIKAT !!! – Ograniczenie w funkcjonowaniu GZK Sp. z o.o.

KOMUNIKAT !!! – Ograniczenie w funkcjonowaniu GZK Sp. z o.o.

KOMUNIKAT !!!

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. jako jednostka celu publicznego powołana do realizacji zadań własnych Gminy świadczy usługi kluczowe dla lokalnej społeczności, w tym przede wszystkim zaopatrzenia w wodę, odbiór ścieków oraz odpadów jak i usuwania wszelkiego rodzaju awarii i zdarzeń losowych. Dlatego dla zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa pracowników jednostki oraz naszych klientów koniecznym jest zachowanie wszelkich działań mających na celu ciągłość działania i świadczenia usług kluczowych.

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. zgodnie z Zarządzeniem Władz Gminy Zbrosławice oraz na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374) w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne wskazuje co następuje.

Z dniem 16.03.2020 r. Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. zostaje zamknięty do odwołania. Pracownicy będą wykonywać pracę zdalnie i stacjonarnie w biurach na wypadek sytuacji kryzysowych i nagłych. Zaleca się załatwianie spraw poprzez kontakt telefoniczny oraz e-mailowy.

Wstrzymuje się pracę Inkasentów oraz pracowników Działu Wodociągowego i Kanalizacyjnego w postaci pracy w terenie za wyjątkiem sytuacji awarii na sieci i zdarzeń mogących prowadzić do wstrzymania dostaw wody. Prowadzone będą prace związane z odbiorem śmieci oraz nieczystości ciekłych.

Rozliczenie za zużyte media odbywać się będzie na podstawie zgłoszeń stanu wodomierza podanego przez klienta bądź zdalnie na podstawie „prognozy” czyli zużycia w oparciu o ostatnie okresy rozliczeniowe.

Uprasza się Naszych Klientów w miarę możliwości o zgłaszanie stanów wodomierza w okresie odczytów w poszczególnych sołectwach poprzez zgłoszenie telefoniczne pod numerem 32 233 70 74 lub elektronicznie na adres: biuro@gzkzbroslawice.pl. Wystarczy podanie nazwiska, adresu nieruchomości i stanu wodomierza.

Poniżej podajemy harmonogram odczytu wodomierzy na najbliższy okres. Prosimy o podawanie stanu wodomierza przed terminem swojego odczytu, tak aby Inkasent posiadał informacje, gdzie nie musi dokonać odczytu, minimalizując ewentualne ryzyko.

Wykaz telefonów:

Główne biuro: 32 233 70 74, mail: biuro@gzkzbroslawice.pl

Dział wodociągów oraz Dział Kanalizacji: 32 233 70 92 mail: wodociagi@gzkzbroslawice.pl

Link do harmonogramu odczytu.

Przepraszamy za utrudnienia.