Komunikat! Zmiana cen wody i ścieków w okresie 1.01.2023-28.02.2023 r.

Szanowni Klienci 

Gminnego Zakładu Komunalnego 

Sp. z o.o. w Zbrosławicach

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Zbrosławicach informuje, iż zgodnie z UCHWAŁĄ NR LIII/493/2022 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 21.12.2022 r. w sprawie ustalenia dopłat do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, zatwierdzonych dla Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Zbrosławicach zmianie ulega wysokość dopłaty do m3wody zużytej przez gospodarstwa domowe i budynki wielorodzinne oraz odebrane ścieki w przypadku podłączenia do zbiorczego systemu kanalizacji.

W ślad zaistniałych zmian obecna dopłata do wody w 2023 r. wynosić będzie 0,50 zł za m3, a dla ścieków 2,53 zł za m3 odprowadzanych ścieków.

Poniższa tabela wskazuje ceny wody obowiązujące dla klientów Spółki od 01.01.2023 (kolorem wskazano cenę wody po uwzględnieniu nowej stawki dopłaty tj. 0,50 zł brutto /m3) do 28.02.2023 r.

Poniższa tabela wskazuje ceny odprowadzania ścieków obowiązujące dla klientów Spółki od 01.01.2023 r. (kolorem wskazano cenę ścieków po uwzględnieniu nowej stawki dopłaty tj. 2,53 zł brutto /m3) do 28.02.2023 r.

Szczegóły taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków znajdują się na naszej stronie internetowej w zakładce cennik usług – taryfy, z uwzględnieniem poziomu cen na kolejne lata.