Forma organizacyjno-prawna

Forma organizacyjno-prawna

Gminny Zakład Komunalny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działa w oparciu o:

 1. Ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.06.123.858 z późn. zm.)
 2. Ustawę z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2001 Nr 71 poz. 733)
 3. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków uchwalony przez Radę Gminy Zbrosławice z dnia 05 lipca 2006 r. (Uchwała Nr XXXIV/559/06
 4. Decyzję Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 14 października 2016 r.w sprawie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Zbrosławice.
 5. Decyzję Starosty Tarnogórskiego z dnia 29 listopada 2016 r. nr OŚR.G.6233.61.2016 w sprawie zezwolenia na transport odpadów.
 6. Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z dnia 25.10.2016 nr 1/2016.
 7. Decyzja Wójta Gminy z dnia 20 października 2016 r. nr GK.7032.8.2016 w sprawie prowadzenia działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z terenu Gminy Zbrosławice.
 8. Ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U.00.94.1037 z późn. zm.).
 9. Umowę Spółki z dnia 01.09.2016 r.

 

Organy spółki

 1. Zarząd

  Spółka posiada jednoosobowy Zarząd reprezentowany przez Prezesa Zarządu.

  Rafał Barszcz – Prezes Zarządu

  Zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje ją, a swoje zadania wypełnia zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami umowy Spółki, regulaminami Spółki oraz uchwałami Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej.

 2. Rada nadzorcza

  Skład Rady Nadzorczej:

  Ewa Forystek-Zabojszcz
  Katarzyna Tylkowska-Lipieta
  Adam Wójcik

  Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

  1. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym,
  2. ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku i pokrycia straty,
  3. składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny finansowej,
  4. powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu,
  5. ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia Członków Zarządu,
  6. stawianie wniosków na Zgromadzeniu Wspólników o udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z ich działalności,
  7. nawiązywanie stosunku pracy z Członkami Zarządu zgodnie z zasadami uchwalonymi przez Zgromadzenie Wspólników,
  8. zatwierdzenie Regulaminu Zarządu,
  9. wyrażanie zgody na zaciąganie zobowiązań przez Spółkę
  10. wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badania sprawozdania finansowego Spółki.
 3. Zgromadzenie wspólników

  Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. z siedzibą w Zbrosławicach przy ul. Oświęcimskiej 6 jest gminną jednostką organizacyjną, powstałą w wyniku likwidacji Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zbrosławicach celem przekształcenia w spółkę ze 100 % udziałem Gminy Zbrosławice

  Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należą następujące sprawy:

  1. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym,
  2. udzielanie absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków,
  3. powoływanie i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej, a także zawieszanie ich w czynnościach,
  4. ustalanie zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki,
  5. zatwierdzanie Regulaminu Rady Nadzorczej,
  6. wyrażanie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania finansowego,
  7. podwyższenie lub obniżenie kapitału Spółki,
  8. nakładanie lub zwrot dopłat,
  9. połączenie, podział lub przekształcenie Spółki,
  10. rozwiązanie Spółki.