Przedmiot działalności

Głownym przedmiotem działalności Spółki jest wykonywanie zadań własnych Gminy Zbrosławice w zakresie gospodarki wodno – ściekowej a także:

 1. Pobór, uzdatnianie i dostawa wody.
 2. Usługi sprzętem budowlanym: walce, koparki, minikoparki, ciagniki rolnicze.
 3. Roboty związane z budową, przebudową i remontami dróg.
 4. Budowa i remonty chodników i placów.
 5. Roboty związane z budową i remontami sieci oraz przyłączy wodociągowych.
 6. Roboty związane z budową i remontami sieci oraz przyłączy kanalizacyjnych.
 7. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków.
 8. Odbiór nieczystości ze zbiorników bezodpływowych (szambo).
 9. Usługi samochodem specjalistycznym typu WUKO.
 10. Usługi samochodem z HDS
 11. Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne.
 12. Sprzedaż pojemników na odpady.
 13. Wywóz gruzu i odpadów porozbiórkowych.
 14. Roboty budowlane związane z obiektami kubatorowymi.
 15. Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych.
 16. Wykonywanie oznakowania pionowego i poziomego dróg oraz ich remonty.
 17. Utrzymanie terenów zielonych, koszenie traw.
 18. Pielęgnacja i wycinka drzew.
 19. Wykonywanie robót ziemnych: wykopy fundamentowe, niwelacja terenu, wykopy pod rurociągi, drogi, chodniki, place.
 20. Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg, placy i chodników.
 21. Usługi warsztatowe.
 22. Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych.
 23. Zarządzanie nieruchomościami wykonywanymi na zlecenie.
 24. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana.