18 – zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków – wniosek