Rys historyczny GZK Sp. z o. o.

W roku 1984 Naczelnik Gminy Zbrosławice wydał decyzję nr GK 8021/2/84 o powołaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Zakład rozpoczął swoją działalność od dnia 01 stycznia 1985 r., a jego początkowym przedmiotem działalności były prace w zakresie gspodarki komunalnej, remontów dróg, techniki sanitarnej, ale w szczególności eksploatacja i remonty budynków mieszkalnych. ZGKiM było administratorem 52 budynków wchodzących w skład gminnego zasobu mieszkaniowego, w których znajdowało się 196 lokali mieszkalnych, 47 lokali socjalnych i 1 pomieszczenie tymczasowe oraz 42 lokale użytkowe.

W latach 80 -tych nieczystości stałe na terenie gminy Zbrosławice w całości wywożone były na kilkadziesiąt nielegalnych wysypisk śmieci. Od momentu powstania ZGKiM udział procentowy zmniejszał się na korzyść wywozu śmieci na legalne wysypiska. Zakład w czasie trwania swojej działalności przyczyniał się do likwidacji znacznej ilości dzikich wysypisk śmieci, co poprawiło stan środowiska na terenie gminy. Po zmianie ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.DZ.U z dnia 28 listopada 2013r poz.1399 ) działalność ZGKiM w Zbrosławicach w zakresie wywozu nieczystości stałych uległa znacznemu ograniczeniu. Na terenie Gminy od sierpnia 2013 r. wywozem nieczystości od osób fizycznych zajmują się firmy wyłaniane w drodze przetargu, Zakład od tego czasu wywoził nieczystości jedynie z terenów komunalnych, cmentarzy i szkół na podstawie zleceń oraz od firm prywatnych na podstawie umów cywilno-prawnych w wielkościach miesięcznych: 27 ton, co stanowi 10% wszystkich zmieszanych odpadów komunalnych odebranych z terenu gminy.

Zakład prowadził działalność w zakresie wywozu nieczystości płynnych z przydomowych szamb, odbioru ścieków z kanalizacji oraz eksploatacji oczyszczalni ścieków. Wprowadzona przez Radę Gminy uchwała porządkowa, dotycząca wywozu ścieków z przydomowych szamb zaowocowała stałym wzrostem świadczenia usług wywozu nieczystości płynnych samochodem specjalistycznym. ZGKiM był również administratorem oczyszczalni ścieków w Przezchlebiu, która pod względem technologicznym , uwzględniając ewentualną modernizację, przygotowana jest do przyjęcia ponad połowy ilości ścieków wytworzonych na terenie całej Gminy Zbrosławice. Do oczyszczalni podłączona jest kanalizacja wybudowana w czterech sołectwach: Przezchlebiu, Ziemięcicach, Świętoszowicach i częściowo w Wieszowej, dodatkowo obsługuje ona kanalizację i przepompownie w sołectwie Czekanów, które dostarcza ścieki do oczyszczalni w Zabrzu.

Od 1996 roku na mocy Uchwały ZG Nr XXXI/5/95 z dnia 12.12.1995 roku, ZGKiM powierzono obowiązki związane z administrowaniem i eksploatacją sieci wodociagowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy Zbrosławice. Woda dla mieszkańców gminy była wydobywana z trzech podziemnych ujęć:

  • Ujęcie wody Zbrosławice ul. Kościuszki
  • Ujęcie wody Miedary ul. 1-go Maja
  • Ujęcie wody Łubie ul. Długa.

W roku 2004 ujęcie wody w Łubiu zostało zamkniente z powodu zbyt wysokich kosztów uzdatniania wody. Zakład w czasie prowadzenia działalności z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę mieszkańców Gminy Zbrosławice, napotkał się z wieloma problemami dotyczącymi jej jakośći. Najpoważniejszy kryzys nastąpił we wrześniu 2010 r., kiedy to Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytomiu, nakazał zamknąć Ujęcie wody Zbrosławice, ze względu na wysokie przekroczenia związków trichloroetenu i tetrachloroetenu w wodzie podawanej do sieci. Ponieważ ujęcie to zaopatrywało dużą część mieszkańców Gminy w wodę, ZGKiM wraz z Wójtem Wiesławem Olszewskim, rozpoczeli starania w znalezieniu odpowiedniej technologii uzdatniania wody i ponownego uruchomienia ujęcia. Dzięki finansowemu wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, w 2013 r. została wybudowana Stacja Uzdatniania Wody w Zbrosławicach, wykorzystująca proces desorpcji, który oczyścił wydobywaną wodę z związków tri – i tetrachloroetenu, a Sanepid ponownie wydał pozwolenie na dostawę wody wody dla mieszkańców Gminy Zbrosławice z lokalnego ujęcia.
Również woda pozyskiwana z Ujęcia Miedary, musiała zostać poddana procesowi uzdatniania ze względu na dużą zawartość żelaza i manganu. Jakość wody została podniesiona przez zamontowanie dwóch odżelaziaczy i dwóch filtrów węglowych.

ZGKiM pomimo posiadania własnych ujęć wody musiał zakupować wodę od:

  • GPW Katowice Sp. SA,
  • ZUK Tworóg Sp. z o.o.,
  • Zabrzańskie Przedsiębiorstw Wodociągów i Kanalizacji Zabrze

aby móc zapewnić gminie pełne zaopatrzenie w wodę.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej istniał do dnia 13 października 2016 r. gdzie Uchwałą Rady Gminy Nr XVII/209/2016 z dnia 18 maja 2016 r. został przekształcony w Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o.  Powstały w miejsce ZGKiM.

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. Nadal świadczy usługi z zakresu:

  • dostaw wody i odprowadzania ścieków,
  • wywozu nieczystości płynnych z przydomowych szamb,
  • wywozu nieczystości stałych z terenów komunalnych,
  • remontów lokali należących do gminnego zasobu mieszkaniowego.

Przeprowadzona prywatyzacja pozwoliła nam rozbudować ofertę świadczonych usług, z którą można się zapoznać w zakładce „oferta handlowa”. Pozyskanie osobowości prawnej przez spółkę pozwala nam również na wykonywanie zleceń dla osób fizycznych i podmiotów z terenu Gminy jak i z poza terenu Gminy Zbrosławice w przeciwieństwie do Zakladu, który takiej możliwości nie posiadał.