Projekt pn.  „Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. miejscem przyjaznym pracownikom wszystkich szczebli” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, DZIAŁANIE 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy, PODDZIAŁANIE 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej.

Tytuł projektu: Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. miejscem przyjaznym pracownikom wszystkich szczebli

Beneficjent: Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Zbrosławicach

Wartość projektu: 149 222,50 zł

Dofinansowanie UE: 126 839,12 zł

Okres realizacji: 2023-04-03 – 2023-06-30

Cel główny projektu:

Celem głównym projektu będzie ograniczenie zdrowotnych czynników ryzyka w Gminnym Zakładzie
Komunalnym Sp. z o.o. z siedzibą w Zbrosławicach poprzez kompleksowe wsparcie obejmujące realizację
działań szkoleniowych, modernizację ergonomii stanowisk pracy oraz zwiększenie bezpieczeństwa pracy pracowników fizycznych dla 56 pracowników (K:15, M: 41), w tym 17 osób powyżej 50 lat, w okresie od
03-04-2023r. do 30-06-2023.

Przedmiot projektu:
Zastosowanie ponadstandardowych rozwiązań obejmujących doposażenie stanowisk pracy w ergonomiczny sprzęt i wyposażenie oraz przez działania szkoleniowe i uświadamiające pracowników, zmierzające do eliminowania zidentyfikowanych ryzyk i zagrożeń.