Zawieranie umów

ZASADY ZAWIERANIA UMÓW NA DOSTAWĘ WODY I ODBIÓR ŚCIEKÓW

Dostawa wody i odbiór ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy. Spółka zawiera umowę na dostawę wody i odbiór ścieków z osoba, której nieruchomość została przyłączona do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej, która wystąpiła z pisemnym wnioskiem o zawarcie takiej umowy.

Umowa może być zawarta z osobą, która posiada tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, do której ma być dostarczana woda i/lub z której mają być odprowadzane ścieki, albo z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

Osoby mające prawo do zawarcia umowy:

 • właściciel dla obiektów w których prowadzona jest działalność gospodarcza, dzierżawca oraz najemca pod warunkiem posiadania pisemnego upoważnienia wystawionego przez właściciela lub współwłaściciela;
 • zarządca nieruchomości lub osoba upoważniona przez większość współwłaścicieli (czynności w zakresie zwykłego zarządu) lub upoważniona (wyznaczona) sądownie. – dotyczy budynków wielolokalowych.
 • osoba, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

Dokumenty potrzebne do zawarcia umowy

 1. pisemny wniosek o zawarcie umowy
 2. dowód tożsamości ze zdjęciem i numerem identyfikacyjnym PESEL
 3. jeden z niżej wymienionych dokumentów potwierdzających prawo do dysponowania nieruchomością
 • akt własności sporządzony w formie aktu notarialnego;
 • odpis z księgi wieczystej (nie starszy niż 3 miesiące);
 • umowa najmu nieruchomości;
 • umowa dzierżawy uprawniająca do władania nieruchomością;

Osoby prawne lub jednostki organizacyjne prowadzące działalność gospodarczą są ponadto zobowiązane do przedłożenia:

 • zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub aktualnego odpisu z KRS
 • zaświadczenie o nadaniu numeru REGON
 • zaświadczenie o nadaniu numeru NIP
 • pisemne pełnomocnictwo wraz ze wskazaniem osób do reprezentacji o ile nie wynika to z dokumentów wymienionych wyżej

Jeżeli nastąpi zmiana właściciela nieruchomości, należy złożyć podpisany protokół zdawczo – odbiorczy z przekazania nieruchomości (lokalu) zawierający:

 • dane następcy prawnego;
 • odczyt stanu wodomierza na dzień przekazania nieruchomości.

ZASADY ZAWIERANIA UMÓW NA WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH

Na właścicielu nieruchomości ciąży obowiązek zawarcia umowy na wywóz nieczystości ciekłych oraz posiadania aktualnych rachunków potwierdzających realizację umowy zawartej z przedsiębiorcą  prowadzącym działalność w zakresie wywozu nieczystości ciekłych.

Spółka zawiera umowy na wywóz nieczystości ciekłych bytowych z bezodpływowych zbiorników (szamb) na podstawie pisemnego wniosku. Częstotliwość wywozu, nie może być rzadsza  niż raz na trzy miesiące.

W przypadku zamówienia usługi jednorazowej, z klientem zostaje zawarta umowa – zlecenie, na wywóz w ustalonym terminie.