Procedura odcięcia przyłącza na prośbę odbiorcy

O trwałą likwidację przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego może wystąpić jedynie właściciel nieruchomości lub osoba przez niego upoważniona, na podstawie stosownego pełnomocnictwa. Pisemny wniosek mogą Państwo złożyć w:

  • Dziale Obsługi Klienta
    Zbrosławice ul Oświęcimska 6;
  • przesłać mailowo na adres biuro@gzkzbroslawice.pl;
  • lub za pośrednictwem poczty;

Następnie pracownik Oddziału Wodociągowego sprawdza czy jest możliwa trwała likwidacja przyłącza wodociągowego oraz ustala z właścicielem termin zamknięcia zasuwy liniowej wraz z zajęciem terenu. Demontowana jest zasuwa domowa, nawiertka lub trójnik oraz wodomierz. Po zdemontowaniu wodomierza jest spisywany protokół z stanem końcowym i na jego podstawie następuje końcowe rozliczenie zużycia wody ze Spółką.

Ponowne korzystanie z usług możliwe jest tylko po spełnieniu przez Klienta warunków przewidzianych dla wykonania nowych podłączeń, tj. od uzyskania warunków technicznych, przez ponowną budowę podłączenia, aż do odbioru technicznego nowego przyłącza.