Procedura wstrzymania dostaw wody w związku z zadłużeniem

Na postawie art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( tekst jednolity: Dz. U. 2006r., nr 123, poz. 858) przedsiębiorstwo wodociągowo- kanalizacyjne może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne, jeżeli Odbiorca nie uiścił należności za pełne dwa okresy obrachunkowe, następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty.

Odbiorcy dokonują zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki w terminie wskazanym na fakturze, który nie może być krótszy niż 14 dni od daty wystawienia faktury lub dostarczenia jej w inny sposób.

Jeżeli opłata nie zostanie wniesiona w terminie, Dostawca nalicza odsetki ustawowe oraz wysyła Odbiorcy upomnienie i wyznacza dodatkowy termin zapłaty, jednocześnie informując o grożącej możliwości odcięcia dostawy wody do nieruchomości.

Po upływie dwóch pełnych okresów rozliczeniowych, gdy odbiorca nie zareaguje na dostarczone upomnienie i nadal nie została uiszczona zaległa należność, Spółka wysyła ostateczne wezwanie do zapłaty, w którym zobowiązuje Odbiorcę do uregulowania zaległej należności we wskazanym terminie oraz informuje go o:

  1. podjęciu działań zmierzających do wstrzymania dostawy wody do nieruchomości lub zamknięciu przyłącza kanalizacyjnego w przypadku nie uregulowania zaległej należności w terminie 21 dni od daty doręczenia niniejszego pisma,
  2. poniesieniu przez Odbiorcę – w przypadku wstrzymania dostawy wody do nieruchomości lub zamknięciu przyłącza kanalizacyjnego – kosztów ponownego uruchomienia przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego.

O zamiarze odcięcia dostawy wody oraz o miejscu i sposobie udostępnienia zastępczych punktów poboru wody Spółka jest zobowiązana powiadomić:

  • powiatowego inspektora sanitarnego,
  • wójta,

na 20 dni przed planowanym terminem odcięcia dostawy wody.

W przypadku odcięcia dostawy wody z powyższej przyczyny Spółka udostępnia Odbiorcy zastępczy punkt poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

-Adres punktu poboru:

ul. Oświęcimska 6, Zbrosławice.

Pobór wody z zastępczego punktu następuje w godz. od 700  do 1500.

 

Przywrócenie dostawy wody następuje po uprzednim uregulowaniu przez Odbiorcę wszystkich zaległości wraz z ustawowymi odsetkami. Następnie należy wypełnić wniosek o przywrócenie dostaw wody oraz uiścić opłatę za ponowne podłączenie do sieci wodociągowej.

 

W przypadku wypowiedzenia umowy na dostawę wody przywrócenie świadczenia usług nastąpi po uregulowaniu powyższych należności oraz po spisaniu nowej umowy.