Rozliczenia za wodę i ścieki

ROZLICZENIA WODY

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o., prowadzi rozliczenia za wodę ze swoimi odbiorcami w systemie:

 • dwumiesięcznym – odbiorcy indywidualni
 • jednomiesięcznym – firmy, instytucje, przedsiębiorstwa

Odczytów stanów wodomierzy na terenie Gminy Zbrosławice, dokonują zatrudnieni przez Spółkę inkasenci. W przypadku braku obecności odbiorcy w domu, w dniu dokonywania odczytów przez naszego pracownika, inkasent pozostawia informację o podaniu zużycia wody.

W razie braku możliwości odczytania wskazań wodomierza głównego z przyczyn nie zawinionych przez Dostawcę, wystawiana jest faktura na podstawie średniego zużycia wody z okresu trzech okresów obrachunkowych. Ilość faktycznie zużytej wody zostanie rozliczona w kolejnym okresie obrachunkowym.

W przypadku niesprawności wodomierza głównego ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie trzech miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza, a jeżeli umowa trwa krócej niż sześć miesięcy na podstawie średniego zużycia z całego okresu obowiązywania umowy.

Podawanie stanów liczników – wodomierzy na wodę bezpowrotnie zużytą

Odbiorcy miejscowości skanalizowanych powinni podawać stany wodomierzy na wodę bezpowrotnie zużytą ( podliczniki na ogród) w pierwszych trzech dniach roboczych miesiąca.  Miejscowości Zbrosławice, Ptakowice, Boniowice, Karchowice, Zawada, Ziemięcice, Przezchlebie, Czekanów, Kamieniec, Jaśkowice oraz Wieszowa ulica Sienkiewicza, Racławicka w miesiącach parzystych, pozostałe miejscowości w miesiącach nieparzystych.

Stan wodomierza można podać:

 • telefoniczne pod nr +48 32 41 11 135 wew. 1;
 • korzystając z formularza „stan wodomierza”, który znajdziecie Państwo na stronie głównej naszej witryny;
 • lub pisząc pod adres mailowy: wodociagi@gzkzbroslawice.pl

Stawka opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych naliczana jest z zastosowaniem jednomiesięcznych okresów rozliczeniowych.

Podanie wskazań wodomierza nie zwalnia Odbiorcy Usług z obowiązku udostępnienia wodomierza głównego pracownikom GZK Spółka z o. o. do odczytów planowanych i kontrolnych.

Opłat za otrzymane faktury mogą Państwo dokonywać:

 • w kasie Spółki mieszczącej się w Zbrosławicach przy ul. Oświęcimskiej 6,
  czynnej od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 do 14:00
 • bezpośrednio na konto bankowe nr 17 8463 0005 2002 0020 1322 0001 – Bank Spółdzielczy Tarnowskie Góry O/Zbrosławice

Taryfy stawek i opłat za dostawę wody obowiązujące w okresie od 02.04.2024

Grupa taryfowa odbiorców wodyWyszczególnienieCena/stawka nettoCena/stawka bruttoDopłata brutto do 1m3Cena/stawka dla Odbiorcy nettoCena/stawka dla Odbiorcy bruttoStawka opłaty abonamentowej
Gospodarstwa domowe w budynkach jednorodzinnych i budynkach wielorodzinnych, rozliczanych w okresach dwumiesięcznychcena za 1m38,26 zł8,92 zł0,50 zł7,80 zł8,42 zł5,00 zł/netto
5,40 zł/brutto
Instytucje i firmy, przedsiębiorstwa handlowe, usługowe i produkcyjne oraz pozostali odbiorcy rozliczani w okresach miesięcznychcena za 1 m38,32 zł8,99 zł-8,32 zł8,99 zł18,00 zł/netto
19,44 zł/brutto

ROZLICZENIA ŚCIEKÓW

Ilość ścieków fakturowanych u odbiorców podłączonych do sieci kanalizacyjnej jest równoważna ilości dostarczonej wody. Odbiorca w celu rozliczenia faktycznego stanu odprowadzonych ścieków  z nieruchomości, może zamontować urządzenie pomiarowe czyli przepływomierz ścieków. Klienci, którzy wykorzystują wodę do podlewania ogrodu (czyli bezpowrotnie zużytą), również mogą skorzystać z odliczeń ścieków przez montaż wodomierza służącego do opomiarowania wody bezpowrotnie zużytej.

Montaż podlicznika ogrodowego

W celu montażu podlicznika na wodę bezpowrotnie zużytą, odbiorca musi złożyć wypełniony wniosek o określenie warunków technicznych zabudowy wodomierza na wodę bezpowrotnie zużytą. Formularz można pobrać ze strony internetowej (pobierz) lub w Biurze Obsługi Klienta w siedzibie Spółki.

Wypełniony i podpisany wniosek należy złożyć:

 • w Biurze Obsługi Klienta GZK Zbrosławice, ul. Oświęcimska 6
  czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 do 15:00
 • przesłać za pośrednictwem poczty na adres Spółki

Klient po otrzymaniu warunków technicznych, zakupuje wodomierz na swój koszt i montuje go zgodnie z otrzymanymi wytycznymi. Po zainstalowaniu podlicznika, należy złożyć wniosek o jego plombowanie (pobierz). Po otrzymaniu wniosku, pracownik Oddziału Wodociągowego, kontaktuje się z odbiorcą, celem ustalenia terminu odbioru technicznego i plombowania podlicznika. Za wszystkie czynności związane z odbiorem i plombowaniem wodomierza zostaną pobrane opłaty według cennika dostępnego w BOK-u oraz na stronie internetowej Spółki. Faktura za usługę zostanie przesłana na adres odbiorcy.

Odliczenia ścieków następują po zaplombowaniu podlicznika. Zużycia wody na podliczniku winny być podawane w miesiącu, w którym  miał miejsce pobór wody bezpowrotnie straconej.
W przypadku nie podania zużyć w danym miesiącu przyjmuje się  zużycie 0.
Wysokość wskazań podlicznika w danym miesiącu rozliczeniowym nie może przekroczyć zużycia na wodomierzu głównym.

Wskazania  podlicznika będą podstawą do pomniejszenia ilości odprowadzonych ścieków do kanalizacji w danym miesiącu rozliczeniowym.

Wskazania wodomierza zamontowanego jako podlicznik wody stanowią podstawę do rozliczeń tylko w przypadku, gdy wodomierz posiada nienaruszoną plombę oraz ważną cechę legalizacyjną.

GZK Zbrosławice zastrzega sobie prawo do zaprzestanie odliczania ścieków w ilości odpowiadającej zużyciu wody naliczonemu przez podlicznik w przypadku:

 • stwierdzenia poboru wody na cele inne niż określone w warunkach,
 • uszkodzenia wodomierza, modułu radiowego, plomb lub utraty cech legalizacyjnych,
 • dokonania jakichkolwiek przeróbek instalacji do rozliczania wody bezpowrotnie zużytej.

Odbiorca posiadający podlicznik jest zobowiązany na własny koszt wymieniać wodomierz, który utracił legalizację, czyli co 5 lat, ponieważ tylko wodomierze posiadające aktualną cechę legalizacyjną będą uwzględniane w rozliczaniu ścieków.

Taryfy stawek i opłat za odprowadzenie ścieków obowiązujące w okresie od 2.04.2024

Taryfowa grupa odbiorcówWyszczególnienieCena/stawka nettoCena/stawka bruttoDopłata brutto do 1m3Cena/stawka dla Odbiorcy nettoCena/stawka dla Odbiorcy bruttoStawka opłaty abonamentowej
Gospodarstwa domowe w domach jednorodzinnych oraz w budynkach wielolokalowych - dla których ilość odbieranych ścieków jest równoważna ilości pobranej wodycena za 1m317,46 zł18,86 zł3,15 zł14,55 zł15,71 zł0,00 zł
Gospodarstwa domowe w domach jednorodzinnych oraz w budynkach wielolokalowych posiadających podlicznik do odliczania wody bezpowrotnie zużytejcena za 1m317,46 zł18,86 zł3,15 zł14,55 zł15,71 zł3,75 zł/netto
4,05 zł/brutto
Instytucje, przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe i usługowe oraz pozostali dostawcy ścieków dla których ilość odbieranych ścieków jest równoważna ilości pobranej wodycena za 1m317,46 zł18,86 zł-17,46 zł18,86 zł0,00 zł
Instytucje, przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe i usługowe oraz pozostali dostawcy ścieków, posiadający podliczniki do odliczania wody bezpowrotnie zużytejcena za 1m317,46 zł18,86 zł-17,46 zł18,86 zł3,75 zł/netto
4,05 zł/brutto