Przyłączenie nieruchomości do sieci wod – kan

I. WARUNKI TECHNICZNE PODŁĄCZENIA DO SIECI WODOCIĄGOWO – KANALIZACYJNEJ

 • należy wystąpić z wnioskiem o wydanie warunków technicznych budowy przyłącza do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej
 • w przypadku określenia warunków technicznych budowy sieci głównej należy wypełnić wniosek, po wcześniejszym zawarciu umowy z Urzędem Gminy Zbrosławice o rozbudowie sieci.

Do wniosków należy dołączyć mapę ewidencyjną lub mapę do celów projektowych. Wniosek wraz z mapą należy złożyć :

 • w Biurze Obsługi Klienta – Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o. o.
  42-674 Zbrosławice, ul. Oświęcimska 6;
 • lub przesłać za pośrednictwem poczty.

II. DOKUMENTACJA

A. BUDOWA PRZYŁĄCZA WOD-KAN W TRYBIE BEZ ZGŁOSZENIA:

 • sporządzić plan sytuacyjny na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
 • po sporządzeniu planu  sytuacyjnego należy zgłosic się do Oddziału Wodociągowego mieszczącego sie w Zbrosławicach przy ul. Wolności 89, celem uzgodnienia przebiegu trasy przyłącza;
 • należy uzyskać pisemne uzgodnienia wszystkich gestorów mediów (gaz, prąd, kanalizacja, kable teletechniczne) przebiegających na trasie projektowanego przyłącza;
 • ponadto należy uzyskać pisemną zgodę wszystkich właścicieli działek, przez które będzie przebiegać projektowane przyłącze i dostarczyć kopię do siedziby Spółki w Zbrosławicach przy ul. Oświęcimskiej 6;

B. BUDOWA PRZYŁĄCZA WOD-KAN W TRYBIE ZGŁOSZENIA:

 • inwestor jest zobowiązany do zlecenia projektantowi posiadającemu odpowiednie uprawnienia budowlane , wykonanie projektu przyłącza wod-kan,
 • projekt należy przedłożyć w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach ul. Mickiewicza 41 – celem dokonania uzgodnień w Zespole ds koordynacyjnych usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia;
 • projekt wraz z wypełnionym wnioskiem o jego uzgodnienie, należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta w Zbrosławicach przy ul. Oświęcimskiej 6,

III. WYKONAWSTWO:

1 . wykonawstwo przez GZK Zbrosławice;
– należy złożyć wypełnione zlecenie na wykonanie robót budowlanych w
Oddziale Wodociągowym mieszczącym się w
Zbrosławice, ul. Wolności 89:
– zawrzeć umowę – zlecenie na budowę przyłącza;

2. wykonawstwo przez firmę zewnętrzną:
– należy zlecić GZK Zbrosławice wykonanie włączenia do urządzenia wodociągowego,
– po wykonaniu przyłącza, przed zasypaniem wykopów, zgłaszamy w Spółce gotowość do odbioru przyłącza pod nr tel: 32 233 70 92 lub 660 677 396
lub osobiście w Oddziale Wodociągowym mieszczącym się w Zbrosławicach przy ul. Wolności 89.
Pracownicy wodociągowi dokonują odbioru przyłącza, montują i plombują wodomierz.

IV. ZAWARCIE UMOWY

Ostatnim krokiem jest podpisanie umowy o zaopatrywaniu nieruchomości w wodę pomiędzy inwestorem, a Spółką. Szczegółowych informacji mogą Państwo zasięgnąć w zakładce „Zawieranie umów”

V. PROTOKÓŁ POWYKONAWCZY

 • Po zakończeniu budowy przyłącza i montażu wodomierza niezbędna jest powykonawcza geodezyjna inwentaryzacja przewodów.
 • Aby uzyskać protokół powykonawczy, inwestor powinien złożyć wypełniony wniosek do, którego dołącza pomiar powykonawczy.
  wskazaną dokumentację należy złożyć w:
  Biurze Obsługi Klienta
  Zbrosławice, ul. Oświęcimska 6